Säännöt

Jouhtenisen metsästysseura ry:n säännöt

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Jouhtenisen metsästysseura ry ja kotipaikka on Karttulan kunta.


2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää jäsenilleen mahdollisimman laajat ja monipuoliset metsästysharrastusmahdollisuudet sekä harjoittaa omistamillaan ja vuokraamillaan metsästysmailla järkiperäistä metsästystä, riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää yhdistystoimintaa, luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.


3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista;

2) verottaa riistaa kannan vuosituoton kulloinkin sallimissa rajoissa;

3) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, tarvittaessa järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa riistaistutuksia sekä metsästyksen valvontaa ja huolehtii järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämistä luonnonsuojelusta;

4) harjoittaa riistanhoidollista ja hyvien metsästystapojen mukaista koulutus- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien sekä sidosryhmien keskuudessa;

5) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja -kokeita;

6) kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi

asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;

7) voi hankkia omistukseensa kiinteää omaisuutta, vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanna toimintansa tukemiseksi arpajaisia;

8) voi kuulua jäsenenä tarkoituksensa toteuttamisen ja päämääriensä edistämisen kannalta tärkeisiin yhteisöihin ja sidosryhmiin;

9) tallentaa omaa ja kotipaikkakuntansa metsästysperinnettä ja -tietoutta tulevien sukupolvien käyttöön;

10) yhdistys on Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri ry:n jäsen.


4 §

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisten jäsenten lisäksi kunniajäseniä, kunniapuheenjohtajia, maanomistajajäseniä ja koejäseniä.

Kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä lukuun ottamatta jäsenet yhdistykseen otetaan kirjallisten hakemusten perusteella. Varsinaiseksi jäseneksi valitsemisen edellytyksenä on anojan hyvä maine, aktiivinen kiinnostus metsästystä ja siihen liittyvää järjestötoimintaa kohtaan ja hyväksytty koejäsenyyskausi.

Kutsuminen kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi tapahtuu johtokunnan esityksestä vuosi- tai syyskokouksessa. Varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksessä äänioikeus.


5 §

Yhdistys voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajakseen ja kunniajäsenekseen yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneen tai sen tarkoitusperiä merkittävästi edistäneen jäsenensä.

Kunniapuheenjohtajia yhdistyksessä voi samanaikaisesti olla enintään yksi (1) ja kunniajäseniä enintään (5). Kunniapuheenjohtajalta tai kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


6 §

Yhdistyksen maanomistajajäseneksi voi yhdistyksen vuosi- tai syyskokous valita hyvämaineisen henkilön, joka vuokraa yhdistykselle omistamiensa tai hallitsemiensa metsästysalueiden kaiken metsästysoikeuden sekä henkilön, joka erityisesti voi edistää yhdistyksen metsästysalueiden laajenemista tai säilymistä.

Maanomistajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja äänioikeus sekä yhdistyksen edustusoikeus kilpailu- ja kenneltoiminnoissa. Lisäksi maanomistajajäsenellä on metsästysoikeus yhdistyksen metsästysalueilla vuosittain vahvistettavan metsästyssäännön puitteissa ja oikeus saaliinjako-osuuksin kuulua yhdistyksen hirvi- ja suurpetoseurueisiin.

Maanomistajajäsenmaksun vahvistaa vuosikokous.

Maanomistajajäsen on erotettava tai maanomistajajäsenyys muutettava jäsenen suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi mikäli ko. metsästysalueiden omistusoikeus vaihtuu tai vuokrasopimus päättyy tai vuokrasopimus olennaisesti supistuu oikeuksiltaan.


7 §

Yhdistyksen koejäseniksi voi johtokunta erillisen anomuksen perusteella valita hyvämaineisia, metsästystä ja siihen liittyviä järjestötoimintoja aktiivisesti harrastavia henkilöitä, joiden tarkoituksena on varsinaiseksi jäseniksi pyrkiminen.

Koejäsenyys on kolme vuotta. Tämän jälkeen yhdistyksen vuosi- tai syyskokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Koejäsenellä on yhdistyksen alueilla metsästysoikeus vuosittain vahvistettavan metsästyssäännön puitteissa ja kokouksissa puhe- vaan ei äänioikeutta sekä yhdistyksen edustusoikeus kilpailu- ja kenneltoiminnoissa.

Koejäsenyys ei oikeuta hirvieläinten ja suurpetojen metsästyksen saaliin jako-osuuksiin. Vuosittaisen koejäsenmaksun vahvistaa vuosikokous.


8 §

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä hyviä metsästystapoja. Varsinaiseksi jäseneksi liittyessään jäsen on velvollinen suorittamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, jotka yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää, pitämään luetteloa verottamastaan riistasta, tekemästään riistanhoitotyöstä, tekemistään riistakantahavainnoista sekä osallistumisestaan yhdistyksen eri toimintoihin sekä toimittamaan luettelot vuosittain tai tarvittaessa yhdistyksen johtokunnalle tai sen määräämälle luottamushenkilölle. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


9 §

Kunnia-, varsinaisella ja maaomistajajäsenillä on oikeus ottaa yhdistyksen metsästysalueille vieraaksi henkilökohtaisen metsästysvieraansa lunastamalla ennen metsästyksen alkamista nimeämälleen henkilölle vieraskortin.

Mahdollisesta metsästyslupien myymisestä yhdistykseen kuulumattomille päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Yhdistyksen vuosittaiseen hirvieläinten ja suurpetojen metsästysseurueeseen pääsevät kaikki yhdistyksen jäsenet.

Hirvieläinten ja suurpetojen metsästyksen saaliin jako-osiin oikeutettuja ovat seurueeseen kuuluvat kunnia-, varsinaiset sekä maanomistajajäsenet.

Hirvieläinten ja suurpetojen metsästys tapahtuu erillisten, vuosikokousten vahvistamien metsästyssääntöjen mukaan.


10 §

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja määräyksiä tai lupaehtoja, hyviä metsästystapoja, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokousten tekemiä päätöksiä tai jättää jäsen- tai muut sääntöperusteiset maksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen johtokunta erottaa. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla asiasta johtokunnalle kirjallisesti kahden (2) viikon kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saannista.

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


11 §

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon vuosikokous yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsee puheenjohtajan ja kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuusi (6) muuta johtokunnan jäsentä, joista kaksi kerrallaan on vuosittain erovuorossa.

Johtokunnan jäsenen toimikausi voi kestää peräkkäin enintään kolme (3) kautta. Ensimmäisenä ja toisena vuonna erovuorossa olevat määrätään arvalla, tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee johtokuntaa avustamaan tarvittavat jaostot ja toimikunnat.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai henkilö, jolle johtokunta erikseen antaa siihen oikeudet, kukin yksin.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunnan on jätettävä yhdistyksen tilit viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


12 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous. Johtokunta kutsuu yhdistyksen jäsenet kokouksiin vähintään viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kirjallisella kokouskutsulla tai sanomalehti-ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.


13 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3) vahvistetaan osanottajaluettelo, jossa merkitään erikseen ääni- ja puheoikeutettujen jäsenten lukumäärä sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa;

4) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

5) esitellään ja käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta;

6) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

7) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

8) toimitetaan puheenjohtajavaali ja johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

9) toimitetaan kahden varsinaisen tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali;

10) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintakautta varten;

11) käsitellään toimintavuoden talousarvio, määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä päätetään yhdistyksen toimi- ja luottamushenkilöiden palkkioiden määristä;

12) käsitellään mahdolliset metsästyssääntöasiat;

13) valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;

14) valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin;

15) valitaan henkilöt riistanhoitoyhdistyksen kokouksista estyneitä yhdistyksen jäseniä edustamaan;

16) käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

17) toimitetaan jäsenten vaali, jolloin vähintään 3/4 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;

18) käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.


14 §

Yhdistyksen syyskokous pidetään elokuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3) vahvistetaan osanottajaluettelo, jossa merkitään erikseen ääni- ja puheoikeutettujen jäsenten lukumäärät sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus;

4) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

5) esitellään uudet koejäsenet ja koejäseninä jatkavat jäsenet

6) todetaan jäsenyydestä luopuneet ja mahdollisesti erotetut jäsenet:

7) todetaan jäsen- ja muut maksunsa maksaneet ja maksuvelvollisuutensa laiminlyöneet jäsenet;

8) vahvistetaan yhdistyksen vierasoikeusjärjestelmä riistayksikkökiintiöineen alkavalle metsästyskaudelle, sekä päätetään alkaneen metsästyskauden metsästyssäännöistä;

9) päätetään rauhoitusalueista, lajikohtaisista rauhoituksista ja rajoituksista sekä muista mahdollisesti tarvittavista suojelutoimista;

10) toimitetaan jäsenten vaali, jolloin vähintään 3/4 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;

11) käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen syyskokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

12) käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.


15 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu toimitetaan 12 §:ssä mainitulla tavalla.


16 §

Yhdistys pitää luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.


17 §

Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.


18 §

Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle.


19 §

Muutoin noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa on määrätty.

 

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistysrekisteriin 27.11.2000

Metsästäjän 10 käskyä

1.   Osoita kunnioitusta luontoa ja riistaa kohtaan
2.   Tee osuutesi riistanhoitotyöstä
3.   Kehitä ja ylläpidä tietojasi ja taitojasi riistasta ja metsästyksestä
4.   Huolehdi tarkoin turvallisuudesta metsästäessäsi
5.   Älä metsästä enempää kuin riistakannat kestävät
6.   Älä aiheuta metsästäessäsi riistalle tarpeettomia kärsimyksiä
7.   Käsittele saaliisi oikein
8.   Osoita huomaavaisuutta maanomistajille ja muille luonnossa liikkujille
9.   Ole hyvä jahtikaveri. Luo hyvät suhteet myös naapurialueiden metsästäjiin
10. Pyri lisäämään muiden ymmärtämystä riistaeläimiä ja metsästystä kohtaan

"tuntematon ajattelija"

Rekisteriseloste

MS Word -tiedostoRekisteriseloste.docx (18 kB)
Rekisteriseloste Jouhtenisen metsästysseura ry